ریاست مرکز بهداشت شماره یک

دکتربراتعلی عرب نژاد  
پیام مدیریت

تأمین سلامت نیازمند مشارکت همه آحاد مردم می باشد

رزومه

پست الکترونیک:ARABNEJADBA1
                  @IR.AC.MUMS

تلفن دفتر مدیریت:
051-35015080
051-35011200

مسئول دفتر: سید محسن دبیری
معاونت فنی

دکتر اکرم سردار  
معاونت اجرایی

دکتر مهدی حسن نژاد  

حوزه ریاست