مدارس مروج سلامت

ترويج و استقرار مفاهيم ارتقاي سلامت در بين دانش‌آموزان مدارس كشور از طريق استقرار نظام مدارس مروج سلامت

مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

زهرا صفائی  

کارشناس واحد: سمیه رئوف

شرح وظایف


برگزاری جلسات شورای سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
برگزاری جلسه کمیته سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مروج سلامت
جمع آوری اطلاعات جمعیتی و آموزشگاهی دانش آموزان
تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی مدرسه
آموزش سلامت در مدارس تحت پوشش
ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی دانش آموزان
برنامه ایمنسازی و انجام واکسیناسیون
طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان


تلفن تماس:
14 تا 35018011-051 داخلی216
تلفن مستقیم:35019972