روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

21 مهر ماه روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

مسئول واحد مدیریت کاهش خطربلایا و حوادث
شرح وظایف


اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی در برابر بلایا
اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی در برابر بلایا
ارزیابی و آموزش خانوارها برای بلایا
تدوین و اجرای برنامه آمادگی برای بلایا
اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا
اجرای عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا بر اساس برنامه تدوین شدهتلفن تماس:
051-35018011 داخلی 239