خود مراقبتی

خود مراقبتی عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند

مسئول واحد آموزش سلامت

طاهره خسروی اصل  

تلفن تماس:
051-35014942

کارشناس واحد: مهناز عسگری نو غانی
شرح وظایف

توانمند سازی جامعه در قالب برنامه های خود مراقبتی فردی، جوانان، سازمانی و اجتماعی و گروههای خود یار
نیازسنجی آموزشی بر اساس الویتهای سلامت شهرستان
طراحی برنامه های آموزسی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان
جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان
جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان
مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت
تأیید و صدور مجوزجهت رسانه های تولیدی مرکز بهداشت و ارزشیابی رسانه های تولیدی و ثبت در سامانه ارس
همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقاء سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی