مسئول اداره عمومی مرکز بهداشت شماره یک

مهندس احمد یوسفی  
شرح وظایف


تهیه و تنظیم دستورالعمل ها به منظور کنترل ورود و خروج کارکنان
پیگیری و نظارت بر انجام امور پرسنلی
نظارت و سرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات و بایگانی
نظارت برنحوه عملکرد امور انبارها
نظارت بر درخواستهای مورد نیاز واحدها
نظارت بر امور نقلیه
نظارت بر نحوه کار کارپردازان
پیگیری و نظارت بر امور قراردادها
پیگیری و نظارت پروژه های عمرانی
پیگیری امور رفاهی کارکنانتلفن تماس: 35018314-051کارشناس واحد

عبد الرضا رحمانی