چهارم مهرماه مصادف با 26 سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط

چالش های تغییر اقلیم زمان یکپارچگی اقدامات بهداشت محیط در سطح جهانی

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای

مهندس حسین امام وردی زاده  
شرح وظایف


برنامه ریزی
نظارت و پایش
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی
اقدامات اجرائی
آموزش
بازدید و کنترل
پشتیبانی
ارزشیابی
جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

تلفن تماس
35013533-051
کارشناسان واحد