طرح تحول نظام سلامت

با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقاء کیفیت اجرا می شود

مسئول واحد گسترش شبکه

محمد صادق محجوبی  

کارشناسان واحد

شرح وظایف
بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی و منطقه، تعیین میزان پراکندگی جغرافیائی واحد های بهداشتی درمانی و استقرار واحد ها در منطقه
پیشنهاد ایجاد واحد بهداشتی، تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز
نظارت بر اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی
پیگیری تأمین اعتبار، تهیه و توزیع تجهیزات و مصرفی مورد نیاز واحدها
ثبت و بروزرسانی اطلاعات نیروی انسانی در سامانه سینا
مکان یابی، پیگیری و انعقاد قرارداد مرکز بهداشت با موجرین و تمدید قرار داد اجاره محل
همکاری با آموزشگاه بهورزی در خصوص گزینش بهورز
محاسبه و پرداخت حقوق پزشکان و ماماهای شاغل در برنامه پزشک خانواده و ارسال اسناد ممهور به مهر بانک به اداره کل بیمه بصورت ماهیانه
تقسیم بندی جمعیت بین پزشکان و ماماهای پزشک خانواده طبق دستورالعمل برنامه در ابتدای هر سال
مشارکت در اجرای بازدیدهای مشترک با بازرسان اداره بیمه
نظارت بربرنامه بیتوته مراکز روستائی دارای بیتوته
تدوین لیست نیروی مورد نیاز بر حسب دستورالعمل برنامه تحول سلامت
تهیه پیش نویس مناقصات واحدهای قابل واگذاری به بخش خصوصی
برگزاری مناقصه و عقد قرار داد با شرکت های برنده مناقصات
پایش و ارزشیابی عملکرد فنی نیروهای شاغل در بخش خصوصی
نظارت برعملکرد شرکت ها در تأمین و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی
بازدید از واحد های تابعه و پیگیری رفع مشکلات مراکز
پیگیری و رسیدگی به شکایات سامانه 190  و همچنین حضوری و تلفنی

تلفن تماس:
051-35027011