بسیج ملی تغذیه چهاردهم لغایت سی ام دی ماه

ترویج الگوی غذایی سالم با معرفی جانشین های غذایی

مسئول واحد تغذیه

فریبا نجفی
شرح وظایف
نظارت بر اجرای خدمات مراقبت های تغذیه ای گروههای سنی و مادران باردار
پایش و نظارت خدمات تغذیه ای کارشناسان تغذیه مراکز محیطی
تنظیم برنامه عملیاتی با توجه به وضعیت موجود و اهداف استانی
مشارکت در برگزاری مناسبت های بهداشتی

تلفن تماس:
051-35018011
داخلی 255