پرونده الکترونیک سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پرونده الكترونيك سلامت چيست؟           
پرونده الكترونيكي سلامت، در برگيرنده اطلاعات مراقبت بهداشتي درماني در طول حيات فرد، ذخيره شده به صورت الكترونيكي، با هدف پشتيباني از مراقبت مستمر، آموزش و پژوهش است. اين نظام توسط ارائه دهندگان مراقبت در مكان های مختلف قابل اشتراک بوده و موجب توسعه کيفي مراقبت بهداشتي درماني مي شود. پرونده الكترونيكي سلامت با در بر داشتن ساختار و استاندارد های مناسب و حفظ اصول محرمانگي، يك پرونده مادام العمر از سابقه بهداشتي درماني فرد و مراقبت از وی درنظام سلامت را فراهم مي کند. با پردازش داده های موجود در پرونده الكترونيكي سلامت، دستيابي به اطلاعات با ارزش، داده کاوی و کشف دانش امكان پذير مي باشد.در محور پرونده الكترونيكي سلامت ضمن پرداختن به سطوح کامپيوتری کردن پرونده سلامت، ساختارپرونده الكترونيكي سلامت، استاندارد ها، و محرمانگي اطلاعات در اين نوع پرونده به توضيح داده کاوی به عنوان روشي جديد در کشف دانش به صورت کارگاهي همراه با يك مثال عملي موفق بكارگيری اين روش در علوم پزشكي پرداخته خواهد شد.هر نوع اطلاعات مربوط به سلامت جسمي يا رواني يا وضعيت يك فرد که در سيستم های الكترونيكي ثبت مي شود و برای کسب، انتقال، دريافت، ذخيره، باز يابي، اتصال و دستكاری داده های چند رسانه ای به منظور فراهم کردن مراقبت بهداشتي اوليه و خدمات بهداشتي مربوطه مورد استفاده قرار ميگيرد .پرونده الكترونيك سلامت شامل يادداشتهای بهداشتي درماني دوران عمر يك فرد است که در داخل سيستم بهداشتي درماني ايجاد وبه صورت خصوصي ومحرمانه نگهداری مي شود . اين پرونده بصورت الكترونيكي برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مكان وزمان به منظور حمايت وپشتيباني از ارتقاء کيفيت خدمات وی بايد در دسترس باشد.پرونده الكترونيك سلامت يك سيستم اطلاعات الكترونيكي ايمن وقابل توسعه است که استفاده کنندگان مجاز در مراکز بهداشتي درماني در هر زمان به اطلاعات گذشته بيمار دسترسي دارند واطلاعات درماني جديد بيمار را نيز به آن اضافه مي نمايند.دسترسي به اطلاعات کامل بيمار در بهبود مراقبتهای باليني و کاهش اشتباهات پزشكي بسيار مهم است . پرونده الكترونيك سلامت يك مجموعه متمرکز بلند مدت از اطلاعات مراقبت سلامت يك فرد است که برای تمام ارائه کنندگان خدمات در هر مرکز و در هر زمان قابل استفاده باشد و به عنوان قسمت اصلي يك سيستم اطلاعات سلامت يكپارچه محسوب مي شود .سيستم هايي که دارای پرونده الكترونيك سلامت هستند اين قابليت را دارند که در حاليكه موجب بهبود سطح سلامت بيمار مي شوند ، صدها ساعت در زمان صرفه جويي کنند وهزينه های مراقبت را نيز کاهش دهند . يك پرونده الكترونيك سلامت موجب تصميم گيری بهتر در سير درمان و توسعه نتايج درماني شده وداده های بهتری را برای بهداشت عمومي وتحقيقات جمع آوری مي کند ، اما فقط زماني اين اتفاق مي افتد که برای ايجاد وتوسعه آن يك روش استاندارد انتخاب شده باشد.

اهميت وضرورت ايجاد پرونده الكترونيك سلامت :
حفظ و نگهداری دقيق و کامل پرونده ها قسمت اساسي مديريت درمان بيمار مي باشد. افزايش تخصص در مراقبت های بهداشتي و مهاجرت و سفر افراد)به هر دليلي درماني،کاری،سياحتي و...(موجب افزايش تفكيك و فروپاشي مدارک و پرونده های بهداشتي سنتي شده است.يادداشت ها و مدارک پزشكي در مكان ارائه خدمات بهداشتي بوجود مي آيد و همان جا نگهداری مي
شود.اين تفكيك يادداشت ها و مدارک از نظر پزشكي نامطلوب است.اين موارد منجر به دوباره کاری در جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه ی بيماران، ابهام در روند خدمات بلند مدت باليني،دوباره کاری در تست های آزمايشگاهي و مطالعات تشخيصي،تاخير در انجام تست ها و درمان های مورد نياز وضروری و هم چنين آزردگي خاطر، نارضايتي و نگراني بيماران در مورد کيفيت و سالم بودن خدمات مي شود.تكنولوژی های جديد نظير پرونده های الكترونيك سلامت،ابزارهايي را جهت سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمند بهداشتي برای ارائه دهندگان مراقبت بهداشتي و در نتيجه افزايش کيفيت مراقبت و بهبود سلامت جامعه را در اختيار گذاشته است.
دسترسي به چنين اطلاعاتي به اين معني است که مشتريان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني تصميمات را بر اساس اطلاعات در وضعيت بهتری (کامل تر،دقيق تر،امن تر،در دسترس ترو...) اتخاذ مي کنند.

ماهيت و محتوای پرونده الكترونيك سلامت :
پرونده الكترونيك سلامت در بر گيرنده ی اطلاعات مراقبت بهداشتي است که در طول حيات فرد(حتي مي تواند قبل از تولد و پس از مرگ را هم شامل شود) به صورت الكترونيكي،باهدف پشتيباني از مراقبت مستمر با کيفيت بهتر،آموزش و پژوهش ذخيره شده است. در واقع پرونده الكترونيك سلامت تمام عملكردهای يك پرونده سنتي را با کيفيت بهتر پوشش مي دهد.
پرونده الكترونيك سلامت يك منبع واحد و منسجم،يكپارچه و کامل از اطلاعات بهداشتي بيماران فراهم مي سازد.
مسائلي از قبيل: درمان،تجويز،نتايج آزمايشات،اثرات تشخيصي،اطلاعات ژنتيكي مهم،تصاوير پزشكي،اطلاعات مربوط به محيط و اطلاعات مراقبت های بهداشتي در آن گنجانده مي شود.
پرونده ی بهداشتي بيماران شامل اسناد اصلي و اوليه خدمات تدارک ديده شده در تمام مراکز مختلف مراقبتي مي باشد.پرونده الكترونيك سلامت برای هر فرد يك پرونده ی محرمانه ی مادام العمر از سابقه ی بهداشتي فرد و مراقبت از وی در يك سيستم بهداشتي فراهم مي کند.اين پرونده به صورت الكترونيك در دسترس ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و هر فرد مجاز در هرمكان و در هر زمان قرار خواهد گرفت تا از مراقبت با کيفيت بالا حمايت شود،ايجاد پرونده الكترونيك سلامت در سراسر کشور موجب توسعه ی کيفي خدمات بهداشتي مي شود.

فوايد و مزايای پرونده الكترونيك سلامت :
پرونده ی الكترونيك سلامت علاوه برانجام دادن تمامي عملكردهای پرونده های سنتي اوليه ، دارای مزايای فراوان ديگری نيز مي باشد.که در اينجا به مهم ترين آنها اشاره مي شود :
دسترسي همزمان به محتويات اطلاعات از مكان های مختلف :
مشاوران،پزشكان،پرستاران(و تمامي افراد مرتبط به بهداشت درمان) در ساختمان های مختلف يا راههای دور(کشوريا شهرهای ديگر)مي توانند در يك زمان دسترسي به پرونده های بيمار داشته باشند.اين امر باعث مي شود تصوير يكپارچه ای از آنچه در پرونده هست بدست آيد.
صحت محتويات :
از آنجا که اطلاعات به صورت کد ماشيني يا تايپ دستي ذخيره مي شوند امكان خطا در نمايش اطلاعات نيست.
کاهش هزينه و بهره وری :
پرونده الكترونيك سلامت باعث حذف فاصله زماني بين نوشتن گزارشات و آماده شدن تصاوير ميشود. هم چنين باعث سهولت در نوشتن،ذخيره و بازيابي گزارشات دارای تصاويردر زمان اقدام ميشود.
کاهش خطاهای ارائه داده:
برای اطلاعاتي که در يك مدل قابل فهم و ساختمند کامپيوتری ذخيره مي شوند،پرونده الكترونيك سلامت يادآوری ها و هشدارهای اتوماتيك جهت اجتناب از خطاهای ارائه داده و استفاده از خدمات پيشگيرانه را بهبود بخشيده.
پشتيباني تصميم گيری :
يك پرونده کامل و دقيق پزشكي به پزشك اجازه مي دهد بر اساس اطلاعاتي که در پرونده هست تصميم بگيرد.توانايي ارتباط دادن اجزا اطلاعات جديد مي تواند به بهتر شدن نتايج تصميم گيری در مراقبت های طبي و اقدامات پزشكي کمك کند.
جلوه های مختلف اطلاعات:
از آنجا که اطلاعات به صورت الكترونيكي و ساخت يافته و نظام يافته ذخيره مي شوند،در صورت مشخص شدن ارتباطات ، مي تواند به فرم های مختلف نمايش يابدپشتيباني ساير تحليل های اطلاعات:
تحقيقات پزشكي،بررسي های اپيدميولوژی و تحليل روند بيماری مي تواند بر اساس پرونده های پزشكي شكل گيرد،اين گونه از تحليل اطلاعات بر اساس استخراج اطلاعات در گروهي از پرونده ها شكل مي گيرد،به اين ترتيب ارتباط موقعيت جغرافيايي و بيماری های خاص يا بيماری وسن و نظاير آن مشخص شود.
مشارکت در مراقبت های پزشكي:
دو بيمارستان به راحتي مي توانند از محتويات يك پرونده پزشكي بدون نياز به انتقال بين دو مكان استفاده کنند.