معرفی واحد امور اداري

 

 
نام واحد : امور اداری  
کارشناس مسئول واحد : آقای محمد کاملی 
کارشناسان :
                آقای امیر سلیمانی 
 
تلفن واحد :    35018314 و    13 - 35018011   داخلی   225
 
 
 شرح فعاليت ها  
 
1.تهيه و تنظيم دستورالعمل به منظور کنترل ورود  و خروج کارکنان

2.نظارت و سرپرستي امور دفتري و ارسال مراسلات و بايگاني

3. نظارت بر نحوه عملكرد امور انبارها

4.نظارت در تهيه و خريد تحويل ملزومات و تقسيم آن بين ادارات از طريق انبار

5. نظارت بر درخواستها ي مورد نياز واحدها

6.نظارت بر امور مربوط به نقليه از قبيل توزيع وسايط نقليه بين واحدهاي تابعه

7. نظارت بر نحوه كار كار پردازان

8.نظارت برحسن انجام کار نیروهای شرکتی وشرکت طرف قرارداد

9.انجام ساير امور مربوطه
 
 
 
 

ارسال نظر